Světová premiéra geniální myšlenky: Volkswagen představuje Golf GTE s hybridním pohonem s možností vnějšího dobíjení. Golf GTE má dojezd až 50 km v elektrickém režimu a až 939 km v hybridním režimu.

VW Golf GTE

Volkswagen je prvním výrobcem automobilů na světě, který v jedné modelové řadě nabízí všechny v současnosti důleţité druhy pohonu. Německá společnost totiţ představuje na Ţenevském autosalonu (4. aţ 16. března 2014) ve světové premiéře nový Golf GTE s hybridním pohonem s moţností vnějšího dobíjení (tzv. plug-in hybrid), a doplňuje tak modelovou řadu Golf o pátý druh pohonu (benzin, nafta, zemní plyn, elektřina, hybridní pohon s vnějším dobíjením). Golf GTE se vyznačuje průměrnou spo-třebou (kombinovaný cyklus EU pro hybridní vozidla) 1,5 l/100 km (emise CO2: 35 g/km) a dojezdem 50 kilometrů v čistě elektrickém reţimu; celkový dojezd Golfu GTE, který disponuje výkonem 150 kW/204 k, činí 939 kilometrů.

GTI, GTD, GTE

Typové označení Golf GTE stojí v jedné řadě se zkratkami GTI a GTD – dvěma sportovními ikonami modelové řady Golf. GT znamená Gran Tourismo a je synonymem sportovních vlastností. První GTI se stalo v roce 1976 prototypem této třídy a dnes je GTI nejúspěšnějším kompaktním sportovním vozem na světě. Písmeno „I“ ve zkratce GTI znamenalo a znamená elektronicky říze-né vstřikování. Model GTD propojil poprvé v roce 1982 koncept GT se vstřikováním nafty. Zrodil se tak druhý bestseller v rodině GT. V roce 2013 byly představeny nejnovější verze obou sportovních Golfů, GTI a GTD. A nyní, v roce 2014, realizuje Volkswagen spor-tovní filozofii GT v kompaktní třídě třetím modelem Golf GTE.

To nejlepší ze dvou světů v oblasti pohonu

Nový Golf GTE je poháněn dvěma motory: přeplňovaným záţehovým čtyřválcem 1.4 TSI s výkonem 110 kW/150 k a elektromotorem s výkonem 75 kW/102 k. Oba motory dávají dohromady celkový výkon 150 kW/204. Je-li elektromotor pouţíván jako jediný zdroj hnací síly, můţe jet Golf GTE rychlostí aţ 130 km/h. Při vyuţití plného výkonu jednotky TSI zvládne GTI sprint z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy. Na německé dálnici nebo na závodním okruhu dosáhne tento Volkswagen nejvyšší rychlosti 217 km/h. Význam tohoto ukazatele je však aţ druhořadý. Pozoruhodnější je suverénní hnací síla spojení záţehového a elektrického motoru, která propůjčuje Golfu GTE kří-dla díky maximálnímu točivému momentu 350 N.m. První „GTE“ mezi hybridními modely s vnějším dobíjením se právě touto dynami-kou odlišuje od všech konkurentů ve své třídě.

Nulové emise i schopnost překonávat dlouhé vzdálenosti

Golf GTE zůstává při vší dynamice jedním z nejúspornějších automobilů na světě. Kdo překonává kaţdý den převáţně jen krátké vzdálenosti, můţe v případě potřeby jezdit po celý týden s čistě elektrickým po-honem a nulovými emisemi. Večer stačí vţdy jen připojit kabel pro dobíjení akumulátoru do běţné domácí elektrické zásuvky a 100% kapacity je dosaţeno během cca 3,5 hodiny. Je-li akumulátor dobíjen prostřednictvím nástěnné dobíječky Wallbox (pro domácí garáţ) nebo na veřejné dobíjecí stanici, stačí pro 100% nabití cca 2,5 hodi-ny. Díky inteligentním moţnostem řízení můţe řidič i na delších trasách zajistit, aby měl Golf GTE pro závěrečný úsek cesty – napří-klad v městské cílové oblasti – dostatek energie k čistě elektrické jízdě s nulovými emisemi. Golf GTE je tedy dynamickým a zároveň extrémně úsporným vozem se všestrannými schopnostmi, které umoţňují jízdu na dlouhé vzdálenosti i mobilitu s nulovými emisemi.

Automobilová revoluce nese název MQB

Jak jiţ bylo uvedeno, uzavírá Volkswagen s modelem Golf GTE kruh, který zahrnuje všechny v současnosti důleţité systémy pohonu. Volkswagen se roz-hodl pro tuto cestu, aby vyuţil potenciál všech druhů pohonu, a mohl tak nabídnout zákazníkům Golf, který je ideálně přizpůsoben jejich individuálním poţadavkům a provozním podmínkám. Tato rozmani-tost modelů – Golf TSI (včetně GTI), Golf TDI (včetně GTD), Golf TGI, e-Golf a Golf GTE – je umoţněna modulární platformou MQB pro vozy s motorem uloţeným vpředu napříč. Tato technická staveb-nice, zavedená poprvé v roce 2012 s aktuálním Golfem, je doslova automobilovou revolucí. Inţenýři značky Volkswagen totiţ vytvořili s tímto systémem předpoklady, aby bylo moţné ve velkosériově vy-ráběné modelové řadě, jako je Golf, technicky realizovat všechny druhy pohonu. Proto budou v budoucnosti vyjíţdět z bran závodu Volkswagen ve Wolfsburgu – v libovolném sledu za sebou – verze Golfu se všemi druhy pohonu: na benzin, naftu, zemní plyn, elek-tromobily i hybridní varianty. Jakmile to pokrok umoţní, zařadí se jednoho dne do této jiţ dnes nejmodernější palety pohonů na světě také první Golf s palivovými články na vodík.

Hybridní systém Golfu GTE s možností vnějšího dobíjení

Součásti poháněcího ústrojí. Jak jiţ bylo uvedeno, je nový Golf GTE poháněn kombinací záţehového čtyřválce 1.4 TSI, vybavené-ho přímým vstřikováním benzinu a přeplňováním turbodmychadlem, a elektromotoru. Jednotka TSI je vyladěna na výkon 110 kW/150 k, elektromotor poskytuje 75 kW/102 k. Celkový výkon systému při společné činnosti obou zdrojů hnací síly činí 150 kW/204 k. Elek-tromotor je napájen z vysokonapěťového lithium-iontového akumulá-toru s kapalinovým chlazením a kapacitou 8,8 kWh. Akumulátor je dobíjen prostřednictvím zásuvky za logem VW v masce chladiče. Akumulátor váţí 120 kg, celý Golf GTE ve stavu připraveném k provozu 1524 kg. Hnací síla je přenášena prostřednictvím automa-ticky řadicí a pro hybridní systém speciálně vyvinuté šestistupňové převodovky DSG s trojitou spojkou. Elektromotor je integrován do skříně převodovky. Mezi další komponenty hybridního pohonu patří mimo jiné výkonová elektronika (přeměňuje stejnosměrný proud z akumulátoru na střídavý proud pro elektromotor) a dobíječka. Op-timální funkci brzdové soustavy a klimatizace, s minimální spotře-bou energie, zajišťují i v reţimu elektrické jízdy elektromechanický brzdový posilovač a elektrický kompresor klimatizace.

Elektromobil na povel tlačítka. Golf GTE nabízí různé reţimy jízdy s intuitivním ovládáním. Například stisknutím tlačítka „E-Mode“ přejde řidič záměrně do reţimu elektrické jízdy, v němţ je Golf GTE vozem s nulovými emisemi. GTE dokáţe jet s čistě elek-trickým pohonem rychlostí aţ 130 km/h. Maximální dojezd v čistě elektrickém reţimu „E-Mode“ činí 50 kilometrů (při plně nabitém akumulátoru a v závislosti na venkovní teplotě a jízdním stylu). Tla-čítkem GTE přejde řidič do stejnojmenného reţimu „GTE-Mode“, čímţ probudí k ţivotu mimořádně sportovní duši tohoto nového Gol-fu.

Design a výbava modelu Golf GTE

Soulad techniky a designu. S modelem Golf GTE je k dispozici progresivně ekologický a zároveň sportovní hybridní systém s moţ-ností vnějšího dobíjení. To vše je kombinováno s podvozkem, který nabízí sportovní jízdní vlastnosti s maximálním komfortem. Tento dynamický technický paket je integrován do automobilu, který je přesvědčivý svým prvotřídním designem a intuitivně rozmístěnými ovládacími prvky.

Exteriér. Tým Klause Bischoffa, šéfdesignera značky Volkswagen, vytvořil nezaměnitelný vzhled, v němţ splývají charakteristické prv-ky verzí GTI a e-Golf. Klaus Bischoff objasňuje, v čem spočívají rozdíly: „Elektrický pohon je i u modelu Golf GTE vizualizován výraznými světly pro denní svícení ve tvaru písmene C. Všechny ostatní stylistické prvky na přední partii navazují spojení s GTI.“

Z červené je modrá. Tam, kde u GTI dominuje červená, je u GTE modrá. Šéfdesigner k tomu říká: „Modrá příčná lišta v masce chladi-če, zasahující aţ do světlometů, je dalším sportovním rysem, který je plně v souladu s pojetím elektrické mobility u značky Volkswagen.“ Stejně jako e-Golf přijde čtyřdveřový Golf GTE na trh se světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce v sériové výbavě. Také ukazatele směru a obrysová světla jsou realizovány s vyuţitím techniky LED. Rovněţ diodami LED jsou osazeny zadní světlomety s tmavě tónovanými krycími skly. Dalšími paralelami s modely GTI a GTD jsou kryty bočních prahů a střešní spoiler s bočními aerody-namickými plochami. Speciálně pro GTE byla navrţena mimořádně aerodynamická kola z lehké slitiny s průměrem ráfku 16 palců (séri-ová výbava), 17 palců a 18 palců.

Interiér. Stejně jako exteriér dává i sportovní interiér modelu Golf GTE najevo jednoznačnou příbuznost s oběma dalšími verzemi GT této modelové řady. Avšak i v tomto případě platí, ţe místo červené jako v GTI, je dominantní barvou modrá. Klaus Bischoff k tomu říká: „Modrá je barvou elektrické mobility u značky Volkswagen a v oblastech sedadel, ozdobného štepování a vzorků tkanin vytváří hodnotné kontrasty. Dalším vizuálním mostem do světa elektrické mobility je modré dekorační osvětlení.“ S modrými vnějšími detaily modelu Golf GTE skvěle ladí světle modrý odstín ozdobného štepo-vání na kůţí obšitém volantu, lemech podlahových rohoţí, sedadlech a manţetě páky voliče převodovky DSG, jakoţ i modré ozdobné prvky na páce voliče.

Specifické přístroje a displeje modelu Golf GTE

Dotykový displej. Kaţdý Golf je vybaven dotykovým displejem. V případě modelu Golf GTE se jedná o displej s úhlopříčkou 6,5“ a vysokým rozlišením ve spojení se sériově dodávaným rádiem „Com-position Media“. Na přání se dodává rádio s navigačním systémem „Discover Pro“. Oba přístroje jsou v GTE vybaveny mnoha doplňko-vými funkcemi. Mezi ně patří „ukazatel dojezdu“, „ukazatel energe-tických toků“, „statistika provozu s nulovými emisemi“, „e-manager“ a – s navigačním systémem, dodávaným na přání – „dosah 360°“. Všichni majitelé vozu Golf GTE si navíc mohou do svého chytrého telefonu bezplatně stáhnout aplikaci „Volkswagen Car-Net e-Remote“, jejímţ prostřednictvím lze ovládat různé funkce a získá-vat informace. Přehled doplňkových funkcí rádia, resp. rádia s navi-gačním systémem.

Ukazatel dojezdu: Informuje o aktuálním dojezdu s elektrickým pohonem. Navíc zobrazuje potenciál prodlouţení dojezdu po vypnutí případných vedlejších spotřebičů.

Ukazatel energetických toků: Animovaná grafika ukazuje výkono-vé toky při akceleraci (modré šipky) a brzdění, resp. rekuperaci (ze-lené šipky).

E-manager: Řidič si můţe naprogramovat aţ tři časy pro odjezd a dobíjení. Golf GTE na nastavenou dobu zajistí uvnitř prostředí podle nastavené klimatizace a poţadovaný stav nabití akumulátoru. Během dobíjení lze prostřednictvím sériově dodávané nezávislé klimatizace aktivovat funkce vytápění nebo chlazení interiéru. Klimatizování tak neprobíhá na úkor stavu nabití akumulátoru, čímţ se prodluţuje do-jezd v elektrickém reţimu.

Dosah 360°: Aktuální akční rádius v reţimu „E-Mode“ je zobrazo-ván v reţimu 360° na mapě okolí. Vyznačená oblast odpovídá čistě elektrickému dojezdu při jednoduché trase. Rovněţ mohou být zob-razeny dobíjecí stanice a zahrnuty do výpočtu trasy.

Car-Net e-Remote. Prostřednictvím aplikace „Volkswagen Car-Net e-Remote“ lze uskutečňovat mnohá nastavení a získávat informace také prostřednictvím chytrého telefonu nebo internetového portálu Car-Net. Aplikace umoţňuje naprogramovat dobu odjezdu, klimati-zaci a dobíjení akumulátoru a podává informace o provozních úda-jích a stavu vozidla.

Ukazatel výkonu jako centrální přístroj. Na levé straně přístrojo-vého panelu je otáčkoměr doplněn ukazatelem výkonu, který mimo jiné ukazuje, zda je vysokonapěťový akumulátor dobíjen rekuperací nebo vydává elektrickou energii. Jinými slovy, řidič na tomto ukaza-teli výkonu vidí, jak velký systémový výkon odebírá, resp. s jakou intenzitou probíhá rekuperace kinetické energie. Rychloměr se nalé-zá, jako obvykle, na pravé straně. Na barevném displeji mezi ukaza-telem výkonu a rychloměrem (multifunkční ukazatel Premium) má nyní své místo mimo jiné trvalý ukazatel elektrického dojezdu a příslušného provozního reţimu. Ve spodní části multifunkčního uka-zatele, v samostatném poli osvětleném diodami LED, informuje ná-pis „READY“ po spuštění motoru o provozní připravenosti elektro-motoru.